بلاگ

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

آغاز طرح عدالت آموزشی المپیاد

گرینولی در راستای بسط و تعمیم عدالت آموزشی المپیاد که از اهداف اصلی راه‌اندازی این گروه آموزشی بوده …