سمپوزیوم ستارگان متغیر مرکز تحقیقات فضایی روسیه ۱۳۹۶

در این همایش که به‌عنوان کارشناس و مشاور تیم اعزامی از ایران حاضر بودم سعی در ایجاد ارتباط بین گروه‌های نخبگانی پژوهشی درحوزه‌ی متغیرها به خصوص با گروه‌های پژوهشی حوزه‌ی اخترزیست‌شناسی مانند پروفسور گرین از سازمان فصایی آمریکا (ناسا) داشتیم که به خوشبختانه به نتایج مثبتی منتج شد.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.